اصلاح روشنایی معابر

اجرا وپایان فاز ۱ اصلاح شبکه روشنایی بلوار اصلی شهر .