اجرای کانال بتنی مسلح جهت هدایت آبهای سطحی خیابان سردار جنگل

اجرای کانال بتنی مسلح جهت هدایت آبهای سطحی خیابان سردار جنگل