جمع آوری آبهای سطحی

تداوم اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی به طول تقریبی ۷۰۰متر در لاین شرقی جاده اصلی شهر خوشرودپی .