روکش آسفالت خیابان دولت

شروع پروژه روکش آسفالت خیابان دولت در ادامه ساماندهی خیابان مذکور .