روکش آسفالت خشرودپی به کاشی کلا

شروع پروژه روکش آسفالت راه مواصلاتی خوشرودپی به کاشی کلا .