کاشت نهال

عملیات گسترده برای کاشت نهال در سطح شهر خوشرودپی (خرید نهال،حفر چاله ‌وکاشت نهال)